Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. U: de zakelijke of particuliere (potentiële) opdrachtgever, patiënt, cliënt en/of koper van een dienst en/of product van Pure Living;
  2. Pure Living: opdrachtnemer, verkoper, dienstverlener, KvK-nummer 67732119;
  3. Dienst: advies, training, presentatie, behandeling, workshop en/of coaching op het gebied gezondheid;
  4. Product: een aan een dienst gerelateerd product, waarbij Pure Living tussenpersoon is, geen leverancier;
  5. Overmacht: een niet aan Pure Living toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid stroom- of internet storing, terrorisme, wateroverlast, niet beschikbaar zijn van een product), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Pure Living kan worden gevergd;
  6. Schriftelijk(e):per brief, orderbevestiging, afleverbon, e-mail, fax, text- of whatsapp-bericht.
 2. Algemene bepalingen
  1. Pure Living brengt, al dan niet na een intakegesprek, een offerte of voorstel uit met daarin de prijzen en tarieven (ex. BTW), al dan niet in pakket- of abonnementsvorm, de overige kosten (waaronder reiskosten), de fasen en/of frequentie, de duur van een dienst, het aantal personen, vervolgafspraken en een globale indicatie van de planning.
  2. Pure Living rekent voor ongeplande consulten (“tussendoor”, telefonisch) minimaal een half uur tarief.
  3. Een offerte, voorstel of aanbieding zonder uiterste acceptatiedatum vervalt na drie maanden.
  4. Pure Living mag op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen, tarieven en kosten verhogen conform het CBS Indexatiecijfer Zakelijke Dienstverlening.
  5. Het staat Pure Living vrij om voor de uitvoering van een dienst een derde in te schakelen.
  6. De offerte is gebaseerd op door u verstrekte informatie en/of door Pure Living doorgelopen vragenlijst, waarbij Pure Living ervan uit gaat dat u, met het oog op de dienst en/of product, die informatie juist en volledig heeft gegeven, o.a. over eventueel eerder gestelde diagnoses en/of eerder ondergane behandelingen, resultaten, allergieën en medicijngebruik.
  7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, die ontstaat na tijdige acceptatie van een offerte, bij koop van of via Pure Living koopt, en na aanmelding voor -, of start van een dienst.
  8. Pure Living kan niet aan een offerte, vermelde prijs of aanbieding worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.
  9. Pure Living verricht de dienst binnen het kader dat u opgeeft, maar verder zelfstandig en naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting (omdat het resultaat sterk afhangt van uw inspanning), met de zorgvuldigheid van een professioneel en deskundig dienstverlener. Pure Living is zelf geen arts, geen diëtist en geen psycholoog. Maar Pure Living kan, mocht daar aanleiding toe zijn, u daar wel naar doorverwijzen.
  10. Bij strijdigheid tussen afspraken of voorwaarden geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
  11. Bij nietige of vernietigde bepalingen, blijven de overige bepalingen van toepassing en maken Pure Living en u nieuwe, vervangende afspraken, rekening houdend met de context van het geheel.
  12. Pure Living wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk af.
  13. In geval een bepaalde looptijd is overeengekomen, kan tussentijdse beëindiging door beide partijen alleen plaatsvinden met een opzegtermijn van een maand en onder opgave van een zwaarwegende reden. Als u opzegt zonder zwaarwegende reden, dient u de gederfde inkomsten van Pure Living te compenseren.
 3. Uitproberen en annuleren
  1. U kunt een product via Pure Living bestellen, waarbij afspraken over bezorging, terug-bezorging, betaling, borgsom en dergelijke schriftelijk worden vastgelegd.
  2. Annuleren kan alleen schriftelijk.
  3. Het sturen van een andere, vervangende deelnemer aan een dienst staat niet gelijk aan annuleren en kan alleen plaatsvinden in overleg met Pure Living.
  4. Bij het annuleren van een gemaakte afspraak voor een dienst brengt Pure Living het volgende in rekening:

   • Bij zakelijke opdrachtgevers:
    • bij annuleren één maand (of eerder) vóór de afspraakdatum: geen kosten;
    • bij annuleren tussen één maand en tien werkdagen vóór de afspraak: 50% van het afgesproken bedrag;
    • bij annuleren tien werkdagen vóór de afspraak of later, of als u of een (vervangende) deelnemer niet verschijnt op een afspraak: 100% van het afgesproken bedrag.
   • Bij particuliere opdrachtgevers:
    • bij annuleren 48 uur of eerder vóór de afspraakdatum: geen kosten;
    • bij annuleren tussen 48 uur en 24 uur vóór de afspraak: 50% van het afgesproken bedrag;
    • bij annuleren 24 uur vóór de afspraak of later, of als u niet verschijnt op een afspraak: 100% van het afgesproken bedrag.
  5. Vanaf twee keer annuleren (ongeacht het tijdstip, ongeacht zakelijke of particuliere opdrachtgever) brengt Pure Living 100% van het afgesproken bedrag in rekening.
  6. Pure Living kan, onder terugbetaling, een dienst annuleren bij twee deelnemers of minder.
 4. Overmacht
  1. In geval van tijdelijke overmacht komt Pure Living de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
  2. Pure Living en u kunnen na overmacht de overeenkomst samen herzien of ontbinden.
 5. Intellectuele eigendom
  • De intellectuele eigendomsrechten van werken van Pure Living zijn van Pure Living. Deze werken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pure Living niet worden bewerkt, verspreid of verveelvoudigd.
 6. Betaling
  1. Pure Living mag vooruitbetaling vragen tot 50% van het offerte- of abonnementsbedrag. In geval van een speciaal voor u besteld product is afname verplicht en mag Pure Living 100% vooruitbetaling vragen.
  2. De factuurtermijn is voor particulieren veertien dagen en voor zakelijke opdrachtgevers een maand.
  3. Bij niet tijdige betaling ontvangt u na twee weken een aanmaning. Bij niet-betaling betaalt u daarna 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 40,00 extra als buitengerechtelijke invorderingskosten. Betaalt u dan nog niet, dan betaalt u ook de gerechtelijke proceskosten.
  4. Bij niet tijdige betaling haalt Pure Living een product op uw kosten terug en/of heeft Pure Living het recht uw behandeling niet te starten of voort te zetten.
  5. Uw betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een beroep op garantie, het (deels) annuleren van een geplaatste order of het indienen van een klacht en/of bezwaar.
  6. In geval van (de aanvraag van) surseance van betaling of faillissement van u, meldt u dat onmiddellijk aan Pure Living en mag Pure Living de verplichtingen opschorten.
  7. Zolang u een product nog niet (volledig) betaald heeft, blijft Pure Living eigenaar ervan en mag u dit product niet op enige wijze bezwaren of aan een derde in gebruik geven.
 7. Beperkingaansprakelijkheid
  1. Pure Living kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade voor zover die het gevolg is van opzet of roekeloosheid van Pure Living. Pure Living is niet aansprakelijk immateriële schade, gevolgschade en andere indirecte schade (zoals gederfde inkomsten, stagnatieschade of diefstal van eigendommen).
  2. Bij schade als gevolg van een via Pure Living geleverd product, dient u zich te wenden tot de leverancier.
  3. Pure Living is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht of de gevolgen van door u onjuiste, onvolledige of niet tijdig verstrekte informatie die van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst.
  4. Pure Living is niet aansprakelijk voor de gevolgen als u een behandeling of traject eenzijdig stopt.
  5. Pure Living is niet aansprakelijk voor medische schade, want Pure Living vraagt bij een intake en/of later altijd of u ook onder behandeling bij een reguliere arts en zal u, indien nodig, daar altijd naar doorsturen.
  6. Pure Living is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
  7. De aansprakelijkheid van Pure Living bedraagt maximaal het laagste van deze twee bedragen: (1) de factuurwaarde van de betreffende order of de lopende maand of (2) het bedrag dat de aansprakelijkheids-verzekeraar van Pure Living uitkeert, met daarbij opgeteld het eigen risico van Pure Living.
  8. U vrijwaart tijdens de dienst Pure Living voor aansprakelijkheid jegens derden, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid door Pure Living.
 8. Persoonsgegevens
  1. Pure Living gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze alleen als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Naast dit document verstrekt Pure Living een aparte privacy-verklaring.
  2. U geeft Pure Living toestemming om voor reclamedoeleinden aan u te refereren, onder de voorwaarde dat Pure Living geen vertrouwelijke informatie openbaart.
 9. Klachtenentoepasselijkrecht
  1. Een dienst van Pure Living is persoonsgebonden en hoeft niet op gelijke wijze te werken voor anderen. Omdat het een inspanningsovereenkomst betreft en Pure Living niet kan nagaan in hoeverre u adviezen en/of instructies opvolgt (of dat andere factoren van invloed zijn op het resultaat), kan Pure Living geen resultaat garanderen.
  2. Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van een dienst schriftelijk aan Pure Living te worden gemeld, daarna wordt u geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
  3. U dient Pure Living een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.
  4. Het melden van klachten schort een eventuele betalingsverplichting van u niet op.
  5. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden de WBEG (www.wbeg.nl), het NIBIG (www.nibig.nl) of het Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl), waarbij Pure Living is aangesloten.
  6. Het geheel van afspraken met Pure Living valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

Deze website gebruikt cookies om je ervaring te verbeteren.

Privacy policy